Tuesday, 25 October 2016

#12 Let´s try to...

...create your own jar of joy. In case you ever get depressed and the sky above your head will seem to be more grey than it really is, you may appreciate this litle idea. Every time someone says something nice about you, every time something makes you happy – write it on a small paper and put it in the jar. When depressed take all the papers out and read them.
 
 
Zkusme...
...vytvořit si svou vlastní sklenici radosti. Pokud na vás někdy dolehne depka a nebe nad vaší hlavou se bude zdát tmavší než ve skutečnosti je, může se vám tento nápad hodit. Pokaždé, když o vás někdo řekne něco pěkného, pokaždé, když vám něco udělá radot – napište si to na papírek a ten vložte do této sklenice. Až budete smutní, vyndejte z ní papírky a přečtěte si je.

A photo posted by Georgiana Quaint (@quaintrelle.georgiana) on

Tuesday, 27 September 2016

Autumn 2016 Dyzajn Market in Prague

dyzajn market, praha, czech design, artisan, fashion, accessories, market, fashionista, blogger, style, street style, sale, piazetta, národní divadlo, czech republic, national theatre, cupcake, food, foodie

This weekend (24.-25.9.) another Dyzajn Markt took place in Prague at the building of the National Theatre. This time I was really suprised how many people came and how many sellers were there with their products. It is amazing to watch such an event to grow. This time I snatched a book (a parody of The Lord Of The Rings - cannot wait to dive into it), a cute Christmas themed brooch that looks like real Christmas pastry and a delicious cupcake (the pink one! can be seen on the photos below). If you were unable to attend you can enjoy some bits and pieces from my photos :)
Tento víkend (24.-25.9.) se konal další Dyzajn market v Praze u Národního divadla. Tentokrát jsem byla překvapena množstvím lidí, co přišlo a též i množstvím prodejců, kteří nabízeli své produkty. Je skvělé pozorovat, jak se takováto akce rozrůstá. Tentokrát jsem si přivezla knihu (parodie na Pána prstenů - nemůžu se dočkat, až se do ní začtu), roztomilou vánoční brož vypadající jako skutečné linecké cukroví a výborný cupcake (ten růžový! můžete se na něj mrknout na následujících fotkách). Pokud jste se nebyli podívat, pak se můžete pokochat střípky, které jsem zachytila na fotkách :)

Monday, 12 September 2016

The symbolism of flamingos

Flamingos are a popular pattern on clothes, which is why I wanted to look more into the possible symbolism of these birds. Learn more in the following article.
Plameňáci jsou populárním potiskem na oblečení, a proto jsem se chtěla dozvědět více o tom, co mohou symbolizovat. Více se dočtete v následujícím článku.

In the ancient Egypt, flamingos represented the god Ra, the god of the sun, which earned them a very important spot in the culture and they could not be harmed. Flamingo was a sacred animal in Southern America - in Peru - too. In these days the flamingo is a national symbol of the Bahamas because there is located one of their major nesting habitat with about 50 thousand flamingos.
Ve starověkém Egyptě reprezentovali plameňáci boha slunce Ra, což jim vydobylo velmi důležité postavení v egyptské  kultuře, a proto nemohli být někým zraněni. Plameňáci byli posvátným zvířetem i v jižní Americe - v Peru. V dnešní době je plameňák národním symbolem Baham, protože tam se nachází jedno z největších míst na světě, kde se plameňáci sdružují a hnízdí. Bývá jich tam na 50 tisíc.

Flamingos are also mentioned in popular culture: in books (eg. Alice in Wonderland where they are used to play the game of croquette) or movies. In 1972 the controversial movie Pink Flamingos - that has a little to do with flamingos - hit cinemas and the plastic flamingos began to be perceived as ironic statement or travesty. The creator of this movie John Waters wanted to name this outrageous movie innocently. Flamingos soon became mascots for many gay bars but also strip bars. This is connected to the flamingo´s symbol of socialization and acceptance of others.
Plameňáci jsou také zmíněni v populární kultuře: v knihách (např. v knize Alenka v říši divů, kde je s plameňáky hrána hra kriker) nebo ve filmech. V roce 1972 vyšel kontroverzní snímek Pink Flamingos - který má s plameňáky jen málo společného - a plastoví plameňáci začali být chápáni jako ironie a výsměch. Tvůrce tohoto filmu John Waters chtěl svůj film pojmenovat nějak nevinně. Plameňáci se staly maskoty pro mnohé gay a strip bary. To souvisí se chápáním plameňáka jako symbol socializace a akceptace ostatních lidí.