Wednesday, 7 December 2016

Peacock as symbol and its meaning

The symbolism and its meaning differs culture to culture but we are still able to see some similarities. We also have to take into consideration that some people might associate some symbols with different things depending on their own personal experience. In this article I will tell you more about the symbolism of peacock that is in these days mostly associated with pride, which is not a positive attribute.
Symbolika a její význam se liší kultura od kultury, přesto si u mnohých můžeme povšimnout podobností. Zároveň je však třeba přihlédnout i k tomu, že některé osoby mohou mít pro nějaký symbol svůj vlastní význam, který je ovlivněn osobními zkušenostmi a zážitky. V tomto článku se chci více věnovat symbolice páva, kterému je jako vlastnost v současnosti nejvíce přiřazována pýcha, tedy vlastnost nepříliš pozitivní.

peacock, symbol, semantics, brooch, diy, handmade, swarovskiPeacock is a symbol of beauty (which is probably not very surprising), confidence, fame, royalty, but also of integrity, noncorruptibleness, imortality. The peacock also symbolizes the faith in good ends and that everything will come out positively at the right time. In ancient Greece and later Rome peacock was associated with the goddess Hera, Juno, who created it. The eyes on its feathers are symbolizing the starry sky that is overlooking us.
Páv je symbolem krásy (což jistě nikoho nepřekvapí), sebevědomí, slávy, vznešenosti, ale také integrity, nezkorumpovatelnosti či nesmrtelnosti. Páv též symbolizuje víru v dobré konce, v to, že věci se vyvrbí pozitivně v ten správný čas.
Ve starověkém Řecku a později Římě byl páv spojován s bohyní Herou, respektive Juno, která jej stvořila. Oka na jeho peří měly symbolizovat hvězdnou oblohu, která na nás shlíží.

Tuesday, 25 October 2016

#12 Let´s try to...

...create your own jar of joy. In case you ever get depressed and the sky above your head will seem to be more grey than it really is, you may appreciate this litle idea. Every time someone says something nice about you, every time something makes you happy – write it on a small paper and put it in the jar. When depressed take all the papers out and read them.
 
 
Zkusme...
...vytvořit si svou vlastní sklenici radosti. Pokud na vás někdy dolehne depka a nebe nad vaší hlavou se bude zdát tmavší než ve skutečnosti je, může se vám tento nápad hodit. Pokaždé, když o vás někdo řekne něco pěkného, pokaždé, když vám něco udělá radot – napište si to na papírek a ten vložte do této sklenice. Až budete smutní, vyndejte z ní papírky a přečtěte si je.

A photo posted by Georgiana Quaint (@quaintrelle.georgiana) on